Privacyverklaring

Privacyverklaring Durison Raalte

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Durison Raalte gevestigd te Raalte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Durison Raalte verwerkt gegevens van bedrijven en contactpersonen om directe correspondentie met betrekking tot informatieaanvragen en aankooptransacties te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • NAW gegevens bedrijf
 • Website adres bedrijf
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Functie contactpersoon
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt

Waarom hebben wij gegevens nodig?
Durison verwerkt persoonsgegevens in een geautomatiseerd systeem om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Verwerken van uw informatie aanvraag
 • Verwerken van uw offerte aanvraag
 • Verwerken van uw opdrachten en om gemaakte afspraken vast te leggen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Durison Raalte bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Durison Raalte verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?
Durison Raalte verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en doet dit alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de beschreven activiteiten, of omdat het moet volgens de wet.

Cookies of vergelijkbare technieken
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden gebruikt op onze website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google.

Welke rechten heeft u?
Durison Raalte vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@durison.nl. Durison zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heb u het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of uw bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar uw of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
Durison Raalte neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@durison.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Durison Raalte vindt het belangrijk om tevreden relaties, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.